Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3539139 gości

Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027

(opublikowano: Środa 3 lipca 2024)

Opracowana przez Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ma charakter wielofunduszowy, co oznacza, że działania współfinansowane będą przez różne EFSI:  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejski Fundusz Społeczny PLUS (EFS+). Fundusze te połączono ze sobą w ramach LSR, co niewątpliwie sprzyja osiągnięciu efektu synergii.

Cele LSR oraz planowane w ramach ich realizacji konkretne przedsięwzięcia są spójne, powiązane ze sobą i wzajemnie się uzupełniają.
Są one odpowiedzią na szereg problemów wskazanych w trakcie konsultacji społecznych.

W ramach celu pierwszego C.1 Wzmocnienie potencjału turystycznego na obszarze LGD  realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu:

 1. P.1.1 – Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna – dotyczy budowy, przebudowy obiektów o znaczeniu turystycznym lub rekreacyjnym, które przyczynią się do rozwoju turystyki i będą służyć mieszkańcom do celów rekreacyjnych i integracji społecznej;
 2. P.1.2 – Rozwój przedsiębiorczości – dotyczy zakładania nowych firm lub rozwoju już istniejących firm służących rozwojowi turystyki na obszarze LGD.

Duży nacisk kładziony jest na rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, a także stosownej infrastruktury by wzbogacić ruch turystyczny na obszarze działania LGD.

W ramach pierwszego celu zaplanowano kompleksowe działania służące zwiększeniu atrakcyjności obszaru w aspekcie turystycznym,
z których jednak korzyści czerpać będą też sami mieszkańcy i to zarówno pod względem zapewnienia nowych miejsc pracy, jak i poprawy jakości życia. 

W ramach celu drugiego C.2 Włączenie społeczne mieszkańców obszaru LGD  realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu:

 1. P.2.1 – Aktywizacja społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych – dotyczy organizacji zajęć, warsztatów, kursów (poza bazą usług rozwojowych), wydarzeń, które wspierać będą:
  • Przedszkolaków/uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych i przekrojowych, służyć będą wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich, rozwijać będą talenty;
  • Rodziców przedszkolaków/uczniów w podnoszeniu kompetencji wychowawczych i psychologicznych;
  • Społeczność lokalną w podejmowaniu większej aktywności i pracy na rzecz dobra wspólnego;
 2. P.2.2 – Lokalne kształcenie dorosłych – dotyczy organizacji zajęć, warsztatów, kursów, wydarzeń, które wspierać będą grupę docelową operacji w rozwoju kompetencji podstawowych, w tym cyfrowych, zwiększeniu uczestnictwa w procesie kształcenia dorosłych mieszkańców o niskich kwalifikacjach zagrożonych degradacją lub wykluczeniem z rynku pracy pochodzących z obszaru objętego LSR;
 3. P.2.3 – Rozwój potencjału społeczności – dotyczy organizacji wydarzeń wspierających aktywizację społeczną i rozwój społeczności lokalnych oraz integracji społeczności lokalnych;
 4. P.2.4 – Projekty włączenia społecznego – dotyczy operacji nie inwestycyjnych, jak i inwestycyjnych służących włączeniu społecznemu na rzecz seniorów, ludzi do 25 roku życia lub kobiet.

W Lokalnej Strategii Rozwoju przewidziano przedsięwzięcia, które będą realizowane przez jednostki różnych sektorów z różnych gmin.
Są to zarówno osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie korzyści i dążenie do jak najwyższego stopnia osiągnięcia celów z uwzględnieniem wzajemnych powiązań gospodarczych czy społecznych.

Planowane przedsięwzięcia będą realizowane we wszystkich gminach obszaru objętego LSR. W konsekwencji z zaplanowanych inwestycji czy wydarzeń będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy obszaru LGD i odwiedzający region turyści. Dodatkowym aspektem jest to, iż dzięki działaniom dojdzie do promowania obszaru Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, co wpłynie na poszerzenie wiedzy na jego temat.
 

Więcej informacji na temat głównych założeń LSR na lata 2023-2027 na bieżąco będzie można znaleźć
na stronie internetowej www.kst-lgd.pl oraz uzyskać bezpośrednio w siedzibie biura:

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin

tel. 505 318 320

Czas pracy biura LGD:

poniedziałek – piątek: 7.00 -15.00

Obsługa Beneficjenta:

poniedziałek – piątek: 9.00 -14.00

 

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij