Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania "wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 20D, tel. 505 318 320, rodzinnyraj@gmail.com

stronę odwiedziło

3539236 gości

Plan włączenia społeczności

(opublikowano: Poniedziałek 5 października 2015)

Prace nad przygotowaniem LSR 2014-2020 rozpoczęliśmy w maju 2015 r. od powołanie grupy roboczej.                                                                                                                                                              1)  W pierwszym etapie prac nad LSR członkowie w/w grupy zbierali dane niezbędne do opracowania diagnozy. Na przełomie lipca i sierpnia  grupa przystąpi do analizy zebranych danych i przygotuje wstępną diagnozę oraz określi grupy defaworyzowane. Zespół zastosuje metodę, tzw. desk research, polegająca na analizie danych m.in. z GUS, PUP, OPS, własnych badań i obserwacji, która pozwoli uzyskać informacje o lokalnym rynku pracy, poziomie bezrobocia, strukturze zatrudnienia, liczbie osób niepełnosprawnych i wykluczonych zawodowo, a co za tym idzie, informacje te pozwolą na wstępne zdefiniowanie grup defaworyzowanych.                                                                                                                                                                                                                               
 2) W sierpniu rozpocznie się badanie metodą ankietową prowadzone za pomocą strony internetowej KST-LGD . Zadaniem ankiety będzie zbadanie problemów  mieszkańców gmin wchodzących w skład obszaru KST- LGD. Wersja papierowa ankiety zostanie rozesłana do gmin oraz będzie do pobrania w Biurze LGD.  Ponadto ankiety będą rozpowszechniane na imprezach i uroczystościach (np. dożynki, festyny itp.) odbywających się na terenach gmin.

3) Punkt konsultacyjny będzie się mieścił w siedzibie Stowarzyszenia KST-LGD i będzie czynny w godzinach otwarcia biura. W punkcie będzie można pobrać tzw. „karty projektu”, czyli wstępne pomysły na projekty w ramach nowej LSR. W siedzibie LGD zostanie też zawieszona skrzynka kontaktowa, do której mieszkańcy będą mogli wrzucać wypełnione ankiety oraz propozycje przedsięwzięć, a także uwagi dotyczące działalności LGD. Metoda ta pozwoli na zebranie pomysłów i uwag od lokalnej społeczności, które przydatne będą do przygotowania strategii.

4) We wrześniu i październiku odbędą się moderowane spotkania otwarte w każdej gminie członkowskiej. Na spotkaniach posegregujemy informacje dotyczące mocnych i słabych stron wspólnego obszaru  stosująca metodę analizy SWOT, zostaną zdefiniowane problemy gminy, które następnie przekształcone zostaną w cele. Dzięki tej metodzie zostaną zebrane dane do sformułowania przedsięwzięć, celów szczegółowych i celów głównych.

5) Po spotkaniach otwartych odbędą się 3 spotkania fokusowe (zastosowanie metody Focus Group Interview).  Udział  w spotkaniach wezmą członkowie grupy roboczej oraz odpowiednio: 1) przedstawiciele sektora publicznego, 2) przedstawiciele sektorów społecznego i gospodarczego, 3) przedstawiciele zdefiniowanych podczas wcześniejszych badań i spotkań grup defaworyzowanych. Na spotkaniach zostaną przedstawione wyniki  wcześniejszych prac, do których każda z grup będzie mogła wnieść własne wnioski i pomysły. Ze spotkań zostaną przygotowane protokoły.

6) Otwarte zaproszenie do zgłaszania opinii to ostatni etap konsultacji LSR. Na stronie LGD oraz stronach internetowych gmin członkowskich zostanie zamieszczona Lokalna Strategia Rozwoju, którą mieszkańcy terenu będą mogli opiniować. Ostateczna wersja LSR zostanie przyjęta uchwałą członków Walnego Zebrania.
LSR współfinansowana będzie w szczególności ze środków EFROW w ramach PROW 2014-2020.
 

facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij